Zápis 2024/2025


Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy. Podrobné informace najdete na

https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.


KRITÉRIA PRO PŘÍJETÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

2. Předmět úpravy

2.1. Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek, Ostrava – Poruba, Skautská 1082, příspěvková 

       organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování        

       na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, 

       základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

       pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole  

      v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí

      stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

                2.2.Zároveň postupuje v souladu s § 34 odst. školského zákona o organizaci předškolního 

vzdělávání a dle obecně závazné vyhlášky č.1/2024 o školském obvodu mateřských

škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy,

ze dne 31.1.2024, která stanovuje, že školským obvodem  mateřských škol na území městského obvodu Ostrava – Poruba jsou městské části Poruba, Pustkovec a Třebovice.

3.          Kritéria pro přijímání

            3.2.Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro

             děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

            3.3.Pro děti, které do 31.8.2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2024 předškolní  

            vzdělávání povinné.

            3.4.Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní

            občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany

             jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,

            na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90

            dnů,  na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání

            se  nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

            3.5.Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2023/2024

             dosáhnou nejméně tří let věku  a starší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě

             cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy

            (dle § 179 odst. 3 školského zákona), což je území Statutární město Ostrava nebo jsou  

            umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí,

            uvedeného  ve školském rejstříku.

            3.6.Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce.

                    Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Kritéria              
Bodové ohodnocení
Věk dítěte – dítě má trvalý pobytem ve spádové oblasti
– dovršení 5 let věku do 31.8.2024- děti s odloženou      škol. docházkou 


 – dovršení 4 let věku do 31.8.2024 
– dovršení 3 let věku do 31.8.2024
– sourozenecpovinné předškolní vzdělávání – dítě má vždy přednost před bodovým hodnocením12

8

1
Věk dítěte – dítě nemá trvalý pobytem ve spádové oblasti
 dovršení 5 let věkudo 31.8.2024 – děti s odloženou     škol. docházkou– dovršení 4 let věku do 31.8.2024 – dovršení 3 let věku do 31.8.2024
6

4

4
Sourozenec nemá trvalý pobyt  ve spádové oblasti- Statutární město Ostrava
–  sourozenec dovršil         3 let věku do 31.8.2024
4
*- děti, které nedovrší 3 let věku do 31.8.2024 
0

 *Děti, které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2024, budou přijímány do naplnění stanového počtu děti na třídu

     dle vyhlášky 14/2005 Sb.,dle platných předpisů, popřípadě do naplnění kapacity  mateřské školy, chronologicky,

     dle data narození, od nejstarší po nejmladší.

Smyslem mateřské školy (dále jen MŠ)je poskytovat dětem vzdělávání, které je nedílnou součástí celého

vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit

rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání.

 Při výjimečném přijetí dětí, které nedovrší tří let věku ani k 31. 12. 2024, bude postupováno individuálně, na základě

celkového posouzení tělesného, rozumového a sociálního vývoje dítěte a vzájemné dohody se zákonným zástupcem dítěte,

a to z toho důvodu, že mateřská škola v současné době při vysokém počtu dětí na jednotlivých třídách (25 dětí)nemá podmínky

pro vzdělávání takto malých dětí, a tím by neplnila funkci předškolního vzdělávání ani nenaplňovala a neuspokojovala

potřeby takto malých dětí.

3.7. Přijetí dítěte mladšího 5 let je podmíněno vyjádřením lékaře na žádosti o pravidelném

      očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování

      podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

      ve znění pozdějších předpisů).

      Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

      Pokud je dítě diagnostikováno školským poradenským zařízení je  nutno doporučení   

      doložit!!!

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce – žadatel ve správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti pod registračním číslem vývěskou na www.stránkách školy a dveřích MŠ