Saunování

Od října tohoto školního roku do dubna budou děti pravidelně navštěvovat děti infra saunu v MŠ, dle předem připraveného harmonogramu.

K zahájení provozu je nutné vyplnit „Prohlášení zákonného zástupce“, pečlivě se seznámit s pokyny na prohlášení, informacemi  a provozním řádem infrasauny v MŠ a co nejdříve vyplněný formulář odevzdat třídním učitelkám.

Saunování pro naše děti bude zdarma.

Harmonogram saunování bude vyvěšen po odevzdání všech Prohlášení. Harmonogram se může měnit dle provozu mateřské školy a plánovaných akcí. O změně budete včas informováni na informačních nástěnkách.

ROZPIS SAUNOVÁNÍ

PONDĚLÍ   –  SLUNÍČKA

ÚTERÝ       –   BERUŠKY

STŘEDA     –   MOTÝLCI

ČTVRTEK   –   KOŤÁTKA

Provozní řád  infrasauny

                                                                                                Čj. MŠ 118/2015

Zpracováno podle zákonač.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

1. Všeobecné údaje:

·        Zřizovatel :Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba

                          70856  Klimkovická 28/55, Ostrava- Poruba

·        Provozovatel:

Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava – Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace, 

Odloučené pracoviště na ul. B. Martinů 718, 708 00 Ostrava-Poruba IČO: 709 84 638

·        Odpovědná osoba za provoz sauny:  statutární zástupkyně ředitelky- Petra Jarolímová  

                                                               ( tel. 599 527 366, 775 562 580)

                                                                 ředitelka MŠ – Marie Říhová

                                                               ( tel. 599 527 367, 775 562 582) 

·        Kapacita infrasauny:  5- 6 dětí

·        Provozní doba infrasauny: 10,00 – 11, 15 hodin

·        Využití infrasauny: celoročně pro děti obou pracovišť mateřské školy:

 • Mateřské školy Čtyřlístek  – 100 dětí
 • Mateřské školy B. Martinů  – 106 dětí

2. Popis zařízení:

Kabina infrasauny je umístěnav mateřské škole B. Martinů v místnosti  předšatny v 1. patře u třídy Berušky.V těsné blízkosti infrasauny se nachází sociální zařízení, které je vybaveno umývadly, sprchou a dětskými toaletami. V místnosti vedle infrasauny se nachází odpočívárna s molitanovými matracemi, která slouží ke krátké relaxaci a ochlazení dětí po saunování.

3. Podmínky provozu infrasauny:

3.1 Bezpečnostní pokyny

 • Za bezpečné zapnutí, předehřátí kabiny 5-10 minut před použitím a vypnutí infrasauny zodpovídá pověřená pracovnice – paní Olina Mižďochová
 • Pokud infračervená kabina dosáhne nastavené teploty, automaticky vyhřívací systém tuto teplotu udržuje.
 • Nepoužívejte poblíž výhřevného systému kovové nástroje- prevence před požárem a elektrickým šokem – zodpovídají pedagogové a uklízečky.
 • Po použití kabiny nenechávejte uvnitř žádné oblečení nebo ručníky – předcházení požáru – zodpovídají pedagogové.
 • Revize zařízení bude prováděna 1x za 3 roky  – zodpovídá statutární zástupkyně MŠ.

3.2 Organizační pokyny k užívání infrasauny

 • Zákonný zástupce každoročně před prvním saunováním podepíše prohlášení, zda souhlasí se saunováním a zda lékař nedoporučil nějaká omezení. Pedagogové vše prověří v žádosti  o přijetí dítěte do MŠ – vyjádření lékaře.
 • Pokud je na žádosti zdravotní omezení, užívání léků nebo zákonný zástupce oznámí změnu zdravotního stavu dítěte, je nutné vyžádat si písemný souhlas dětského lékaře.
 • Hodinu před použitím kabiny se nedoporučuje jíst. V případě nevolnosti dítěte ihned opusťte kabinu.
 • Každé dítě si na saunování nosí vlastní podepsaný ručník nebo osušku, kterou použije          po osprchování a plážovou obuv nebo žabky – zodpovídají pedagogové.
 • Pokud si děti nedonesou plážovou obuv, je nutné použít na podlahu infrasauny prostěradla, která jsou připravena na okně v umývárně – zodpovídá paní

Olga Mižďochová, která je pak odnese k vyprání.

 • Všichni zaměstnanci jsou povinni při saunování nosit osobní ochranný pracovní oděv a obuv.

3.3. Ochrana zdraví dětí

 • Všichni zaměstnanci mají zdravotní průkaz.
 • Všichni zaměstnanci jsou proškoleni v zásadách první pomoci a jsou povinni v případě potřeby poskytnout první pomoc.
 • Lékarničky jsou vybaveny přiměřenou zásobou zdravotnického materiálu a jsou pravidelně kontrolovány.
 • Důležitá telefonní čísla ( první pomoc, hasiči, fakultní nemocnice) jsou zpřístupněna ve sborovně MŠ.
 • Kniha úrazů je k dispozici v ředitelně MŠ.

4. Pokyny k postupu saunování :

 • Saunování probíhá podle předem sestaveného harmonogramu, který lze změnit dle aktuální situace a provozu školy, o čemž budou rodiče předem informováni v šatnách jednotlivých tříd – zodpovídají pedagogové daných tříd.
 • Kabina infrasauny je předehřátá na teplotu 45-50°C.
 • Prohřívací kůra trvá cca 10 minut, do pocitu lehkého potu.
 • Děti zůstanou jen v lehkém oblečení, popř.ve cvičebním oděvu a plážové obuvi, ostatní oděv si odloží na určené místo.
 • Děti v kabině sedí na čistých prostěradlech – zodpovídá paní Olga Mižďochová.                  
 • Kabina je vybavena rádiem s CD přehrávačem, pobyt v kabině tak lze zpříjemnit relaxační hudbou.
 • Při saunování je třeba doplňovat tekutinu, nejlépe čistou vodu !!!. Nápoj a kelímky budou připravené na tácu. Do kabiny infrasauny se nápoj nenosí !!!
 • Bezprostředně po použití infrakabiny děti zůstanou ještě chvíli sedět v kabině

     při otevřených dveřích, aby se vypotily.

 • Pak následuje osprchování, nejdříve teplou vodou, pak mírně snížíme teplotu vody, aby se tělo zchladilo. Učitelky dbají zvýšené opatrnosti, aby dítě neuklouzlo na mokré podlaze.
 • Po osprchování a osušení se děti obléknou a odcházejí do relaxační místnosti, kde si na lehátku odpočinou a pak odcházejí zpět do své třídy, mateřské školy.
 • Po ukončení saunování se zapište do formuláře s uvedením třídy, časem příchodu a odchodu.

5. Způsob očisty prostředí :

Denní úklid:

Za denní úklid infrasauny a sprchy zodpovídají paní Olga Mižďochová a Hana Horváthová.

Úklid provádí vždy při odpoledn ísměně.

 • Po ukončení provozu infrasauny očistí vnitřek kabiny (sedací a opěrné plochy, dřevěnou podlahu) vlhkým hadrem. Kabina musí být vychladnutá a vypnutá. Nepoužívat žádný benzín, alkohol nebo koncentrované čistící chemikálie. Každá použitá chemikálie, která škodí dřevu, poškozuje také kabinu a ničí ochrannou vrstvu, kterou bylo dřevo ošetřeno.
 • Dále denně po ukončení saunování provede úklid vaničky sprchy čistícím prostředkem s desinfekčním účinkem a zkontroluje, popř. vytře dosucha podlahu u sprchy.
 • Denní běžný úklid hygienického zařízení provádí pověřená pracovnice dle náplně práce a harmonogramu úklidu.

Týdenní úklid:

 • Pověřená pracovnice provádí na svém úseku  1x týdně očistu omyvatelných stěn

sprchy čistícím prostředkem s desinfekčním účinkem a následně spláchne čistou vodou.

 • V případě potřeby očistí vnějšek infrakabiny vlhkým hadrem s malým množstvím saponátu s teplou vodou.
 • Dále provádí další týdenní práce dle harmonogramu úklidu.

6. Léčebné účinky a význam saunování :

Pravidelné saunování (nejlépe1x týdně) přináší kvalitní celkovou regeneraci těla:

·        odolnost vůči infekcím a civilizačním chorobám

·        ústup onemocnění dýchacích cest, alergií

·        má rehabilitační a terapeutické účinky (příznivě ovlivňuje bolesti kloubů a svalů)

·        stimuluje krevní oběh

·        zlepšuje tělesnou i duševní kondici.

Saunování v infrasauně lze realizovat kdykoli během dne. Vzhledemk tomu, že infrateplo působí podpůrně na lidský organismus, dodává mu energii a vitalitu. Člověk se necítí unaven jako            po saunování v klasické sauně. Přesto se bezprostředně po saunování nedoporučuje zvýšená fyzická námaha.

Provozní řád infrasauny nabývá účinnosti dne 1. 2. 2015.

Příloha: Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Marie Říhová

                                                                                                     ředitelka školy