Spolek

Přehled financování spolku

spolek2020.pdf
spolek2019.pdf
spolek2018.pd
spolek2017.pdf

spolek2016.pdf

STANOVY

SPOLKU VESELÁ ŠKOLKA
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Čl. I

Spolek:

1)     Název spolku: „ Spolek veselá školka“, (dále jen „spolek“).

2)     Spolek má své sídlo na adrese: MŠ B. Martinů 718, Ostrava Poruba, 708 00

Čl. II

Účel spolku

1)     Účelem spolku je uspokojování dalších hmotných a nehmotných potřeb dětí, navštěvujících MŠ B. Martinů na adrese B. Martinů 718 (dále také jen jako „MŠ“), zejména napomáhat           s další výchovou a vyžitím těchto dětí v mimoškolních činnostech, a to organizováním a zajišťováním různých akcí a aktivit (např. divadelní představení, jiné kulturních či sportovní akce, výlety, apod.).

2)     Cílem spolku je zvyšovat zájem rodičů o výchovu a zdárný vývoj jejich dětí, jednak zapojováním rodičů do výše uvedených aktivit, a dále zajišťováním další komunikace mezi rodiči a vedením MŠ.

ČI. III

Členství ve spolku

1)     Členem spolku může být pouze fyzická osoba starší 18 let, zejména rodiče dětí navštěvujících MŠ. Členství ve spolku je dobrovolné. Členství ve spolku vzniká přijetím za člena nebo zaplacením členského příspěvku.

2)     Člen spolku má právo:

a)      volit delegáta podle čl. V. stanov,

b)     předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku a zvoleným delegátům,

c)      podílet se na praktické činnosti spolku,

d)     volit a být volen do orgánů spolku,

e)     vyjadřovat se k hospodaření spolku.

3)     Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy,

b)     plnit usnesení orgánů spolku,

c)      platit stanovené příspěvky spolku,

d)     aktivně hájit zájmy spolku,

e)     dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

4)     Členství ve spolku zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)     úmrtím člena,

c)      zánikem spolku,

d)     vyloučením člena, pro závažné porušení povinnosti vyplývající z členství, pokud člen v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po výzvě spolku; výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu,

e)     nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn,

f)       ukončením docházky dítěte do MŠ v případě člena – rodiče dítěte docházejícího do MŠ.

ČI. IV

Orgány spolku

1)     Organizace spolku
Orgány spolku jsou statutární orgán (předseda) a nejvyšší orgán (členská schůze).

ČI. V

Členská schůze, shromáždění delegátů

1)     Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, jejíž působnost plní shromáždění delegátů.

2)     Delegáti jsou voleni členy spolku jedenkrát ročně na začátku každého školního roku, vždy nejpozději do 31. 10. příslušného školního roku. Každá třída MŠ volí jednoho delegáta. Každý člen hlasuje právě jedním hlasem. Jsou-li rodiče dítěte docházejícího do příslušné třídy MŠ zároveň členy, pak se pro účely volby delegáta považují za jednoho člena a mají společně pouze jeden hlas. Stejně tak se při volbě delegáta třídy nezohledňuje ani počet dětí, které má člen umístěny v dané třídě.

3)     Delegát je zvolen v případě, že na schůzi příslušné třídy je přítomen alespoň nadpoloviční počet členů dané třídy.

4)     Funkční období delegátů je jeden rok. Dříve může delegátovi jeho pověření skončit pouze z důvodu jeho zániku členství ve spolku nebo z důvodu své rezignace, kterou je oprávněn učinit na shromáždění delegátů, písemně. Pověření v takovém případě zaniká projednáním rezignace shromážděním delegátů nebo doručením písemné rezignace k rukám výboru.

5)     Shromáždění delegátů je schopné usnášení za přítomnosti většiny všech zvolených delegátů. Rozhoduje o všech důležitých věcech, týkajících se spolku, nadpoloviční většinou přítomných hlasů, zejména:

a)      schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)     schvaluje hospodaření spolku, zejména vyúčtování příjmů a výdajů spolku v uplynulém školním roce a plánovaný rozpočet příjmů a výdajů na další školní rok,

c)      volí z řad delegátů výbor spolku, případně další orgány zřízené stanovami spolku,

d)     odvolává členy výboru,

e)     rozhoduje o vyloučení členů spolku,

f)       stanoví výši, splatnost a způsob placení členského příspěvku,

g)      projednává a schvaluje nakládání s majetkem spolku,

h)     rozhoduje o zrušení spolku

6)     Shromáždění delegátů se koná jedenkrát během každého školního roku. Shromáždění delegátů musí být svoláno ve lhůtě min. 14 dnů před konáním schůze vyvěšením pozvánky na nástěnkách v MŠ.

7)     Kterýkoli člen spolku, stejně jako kterýkoli člen pedagogického sboru MŠ nebo jiný pracovník MŠ, je oprávněn být přítomen na zasedání shromáždění delegátů, vznášet při jednání své dotazy, připomínky a podněty, a má právo na jejich projednání a na vysvětlení.

8)     Z rozhodnutí přijatých na zasedání shromáždění delegátů se pořizuje zápis podepsaný předsedou výboru.  Zápis je po svém vyhotovení uveřejněn na nástěnkách v MŠ do třiceti dnů od konání shromáždění delegátů.

ČI. VI

Výbor

1)     Tříčlenný výbor je výkonným orgánem spolku; členy výboru jsou předseda, místopředseda a člen s působností hospodáře (dále též jen „hospodář“).

2)     Výbor rozhoduje o záležitostech spolku ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý z členů výboru má 1 hlas.

3)     Předseda spolku je oprávněn zastupovat spolek navenek, a jednat za něj samostatně. Jedná ve všech věcech spolku, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem svěřeny do působnosti jiného orgánu spolku nebo které si shromáždění delegátů nevyhradilo.

4)     Výbor je oprávněn požádat delegáty o jejich vyjádření či pokyny ke konkrétním záležitostem týkajícím se činnosti spolku, a to bud‘ na shromáždění delegátů nebo elektronicky, na který delegáti odpoví a sdělí svůj názor na danou záležitost. Výbor je pak vázán převažujícím stanoviskem delegátů.

5)     Členové výboru a z jejich středu předseda, místopředseda a hospodář jsou voleni shromážděním delegátů z jeho středu na dobu 1 roku.

6)     Předseda je zejména povinen:

a)      jednat za spolek navenek,

b)     svolávat zasedání shromáždění delegátů,

c)      vykonávat rozhodnutí shromáždění delegátů,

d)     archivovat veškeré zápisy ze zasedání shromáždění delegátů,

e)     komunikovat a jednat jménem spolku s ředitelstvím MŠ a jejími pracovníky.

7)     Členství a funkce ve výboru zaniká:

a)      zánikem členství ve spolku,

b)     odstoupením člena,

c)      odvoláním člena.

8)     V případě odstoupení člena zaniká členství a funkce uplynutím dvou měsíců od písemného nebo elektronického doručení prohlášení člena výboru o odstoupení spolku nebo dříve, pokud odstoupení projednalo shromáždění delegátů. Odvolat člena výboru je oprávněno shromáždění delegátů, a to zejména z důvodu vážného porušení povinností členem výboru.

9)     V případě, že člen výboru předem ví o zániku svého členství ve výboru, např. z důvodu svého odstoupení z funkce nebo zániku členství ve spolku, je povinen předem učinit vše potřebné pro zajištění bezproblémového chodu spolku, zejména svolat příští shromáždění delegátů, pokud je to potřebné.

10)  Každý člen výboru je při zániku své funkce povinen předat veškerou jím drženou dokumentaci spolku ostatním členům výboru, svému nástupci nebo některému z delegátů.

Čl. VII.

Hospodář

1)     Hospodář odpovídá za hospodaření spolku a vedení evidence příjmů a výdajů spolku, včetně vedení dokladů a důvodů čerpání finančních prostředků. Seznamuje členy spolku s návrhem rozpočtu a s vyúčtováním příjmů a výdajů, zejména na prvním shromáždění delegátů v každém školním roce. Upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky v hospodaření, na nezaplacené členské příspěvky, předkládá návrhy na potřebná opatření. Je povinen zdržet se takového nakládání s majetkem spolku, které by bylo v rozporu se stanovami nebo způsobem hospodaření schváleným shromážděním delegátů.

2)     Hospodář se jako člen výboru účastní jednání a rozhodování výboru a hlasuje o všech projednávaných záležitostech spolu s předsedou a místopředsedou.

ČI. VIII.

Zásady hospodaření s majetkem spolku

1)     Majetek spolku tvoří zejména příspěvky jeho členů, případně dary fyzických či právnických osob, dotace nebo výtěžky z akcí, které musí být vždy použity k zajištění účelu spolku.

2)     Finanční rozpočet schvaluje shromáždění delegátů.

3)     Finanční prostředky zbylé na účtu spolku k poslednímu dni každého školního roku se převádějí do rozpočtu spolku na další školní rok.

4)     V případě zrušení spolku se provede jeho likvidace a spolek zanikne dle platných právních předpisů.

5)     Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem po dohodě s ředitelem MŠ tak, že bude přednostně a bezplatně nabídnut MŠ k využití pro účely, které naplňoval spolek dle těchto stanov (divadelní představení pro děti docházející do MŠ, jiné kulturní či sportovní akce, výlety, apod.).

Čl. IX.

Členské příspěvky

1)     Pokud shromáždění delegátů nerozhodne pro příslušný školní rok jinak, je každý člen spolku povinen hradit členský příspěvek ve výši  600,- Kč za dítě docházející do MŠ na příslušný školní rok, který je splatný v jedné nebo ve dvou splátkách do 31.10. a do 28. 2.  každého školního roku. Rodiče dítěte docházejícího do MŠ, jsou-li oba členy spolku, se pro účely placení příspěvků považují za jednoho člena. Člen spolku, který není rodičem žádného dítěte docházejícího do MŠ, není povinen platit členský příspěvek.

ČI. X.

Platnost a účinnost stanov

1)     Tyto stanovy byly předloženy ke schválení členské schůzi v souladu se stanovami platnými ke dni konání členské schůze ze dne 27. 1. 2016.

2)     Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí.

3)     Předseda výboru oznámí nové znění stanov po jejich schválení spolkovému rejstříku vedenému Městským soudem v Ostravě a založí je do sbírky listin.

V Ostravě  dne 27. 1. 2016