Mateřská škola Bohuslava Martinů
Odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek,
Ostrava-Poruba, Skautská 1082,
příspěvková organizace
webové stránky ctyrlistekms.cz

AktualityŽÁDÁME RODIČE ABY V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ODVOLÁNÍ NOSILI ROUŠKY.


Seznamte se s pokyny provozu  od 1.9.2020

1.     - Škola se řídí hygienickými a protiepidemickými opatřeními a tzv. Semaforu pro oblast školství

2.    -  Škola nevyžaduje před prvním příchodem prohlášení o bezinfekčnosti

3.    -  Důrazně se požaduje využívání ochrany úst a nosu (roušek a respirátorů bez výdechového ventilu) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemiologických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv.Semafor.

- Sledujte webové stránky školy, kde v sekci aktuality budete vždy  informování o změně situace a také na nástěnkách ve škole.

4.   -   Při realizaci konkrétních protiepidemiologických opatření má škola v kompetenci omezit nebo zakázat vstup cizích osob do budovy.

5.     - Protiepidemiologická opatření nařízená ministerstvem případně HKS jsou pro organizaci a osoby nacházející se v prostorech organizace závazná.

6.     - Žádáme rodiče, aby v návaznosti na školu zdůrazňovali dětem dodržování základních hygienických a respiračních zásad (důkladné mytí rukou, kašlat do jednorázového kapesníku – přikrýt ústa při kašli ne rukou a následná likvidace kapesníku a důkladné umytí rukou, apod.)

7.     - Osoby s příznaky infekčního onemocnění nevstupují do prostor MŠ.

8.   -   Pobyt v MŠ osoby doprovázející dítě omezí na dobu nezbytně nutnou.

9.    -  Vždy při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

0   -Škola v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19:

           - Příznaky patrné při příchodu – dítě není přebráno učitelkou na třídě a je odesláno      

            domů.

           - Příznaky patrné po předání dítěte učitelce během dne– skutečnost se neprodleně   

             oznámí zákonnému zástupci dítěte, který bezodkladně vyzvedne dítě. Do té doby:

             dítěti bude zapůjčena rouška a bude umístěno v odděleném prostoru, kde dohled    

             zajistí zaměstnanec MŠ.

            V obou případech je zákonný zástupce vyzván ke kontaktování praktického lékaře,     

            který určí další postup.

11.  Pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergií, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

12.  Děti, které mají vzdělávání v MŠ povinné se ze zákona dle možností účastní distančního vzdělávání v případě jeho zavedení.

13.  Výše uvedená pravidla se dále mohou měnit dle aktuálního stavu tzv. Semaforu. MŠ je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat a vyžadovat dodržování aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených HKS nebo plošně MZd.

 Příloha: tzv Semafor

V Ostravě - Porubě dne 28.8.2020                                                                             Marie Říhová, ředitelkatzv. Semafor otevřete zde


Vážení rodiče a děti,

na tomto odkaze https://padlet.com/gabat4142/cjq5poujzqnk jsme pro Vás připravili návody a inspirace pro práci s dětmi v rodinném prostředí. Budeme rádi za Vaše názory i příspěvky, které můžete vkládat přímo na stránce odkazu . Případné obrázky, vypracované listy nebo vyhotovené výrobky můžete zaslat na email: skolkamartinka@gmail.com 

Děkujeme, že jste s námi.