¨
 

Mateřská škola Bohuslava Martinů

odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace
web.stránky ctyrlistekms.cz, e-mail: msmartinu@volny.czKAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY NENÍ NAPLNĚNA


MÁTE -LI ZÁJEM PŘIHLÁSIT VAŠE DÍTĚ DO NAŠI MŠ VOLEJTE 775 562 580 Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK,  OSTRAVA - PORUBA,

Skautská 1082, příspěvková organizace, 

Odloučené pracoviště na ul. B. Martinů 718, 708 00 Ostrava-Poruba   

REGISTRAČNÍ ČÍSLA PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD 1. 9. 2018 NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019.

101 - 18

121 - 18

102 - 18

122 - 18

103 - 18

123 - 18

106 - 18

124 - 18

107 - 18

125 - 18

108 - 18

126 - 18

109 - 18

127 - 18

110 - 18

129 - 18

111 - 18

130 - 18

114 - 18

131 - 18

115 - 18

133 - 18

116 - 18

134 - 18

117 - 18

136 - 18

118 - 18

137 - 18

119 - 18

138 - 18

120 - 18

                 104- 18 přerušení řízení

Datum zveřejnění: 30. 5. 2018                                                                                                     

Zveřejnění od 30. 5. 2018 do 15. 6. 2018 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST OD ZÁŘÍ 2018 JE 35.

Přihlášku stáhnete v kolonce Formuláře, vytiskněte oboustranně.


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

1.           Předmět úpravy

2.1. Ředitelka Mateřské školyČtyřlístek, Ostrava – Poruba, Skautská 1082, příspěvková 

     organizace, stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovatpři rozhodování        

      na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561 /2004 Sb., opředškolním, 

      základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění

      pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávánív mateřské škole  

     v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí

     stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

2.2.Zároveň postupuje v souladu s§ 34 odst. školského zákona o organizaci předškolního 

vzdělávání a dle obecně závazné vyhlášky č.7/2017 o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy, ze dne 5. 4. 2017,která stanovuje, že školským obvodem všech mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů je území Statutárního města Ostrava.

 

3.           Kritéria pro přijímání

 

3.1.Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro

             děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

3.2.Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2018 předškolní  

            vzdělávání povinné.

 

3.3.Povinné předškolní vzdělávání sevztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky(ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členskéhostátu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů, na jinécizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzděláváníse nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

3.4.Do MŠ se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku 2018/2019

             dosáhnou nejméně tří let věku  a starší, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě

             cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy

            (dle § 179odst. 3 školského zákona), což je území Statutární město Ostrava nebo jsou  

            umístěnév tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí,

            uvedeného ve školském rejstříku.

 

3.5.Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

  

 

 

 

 

Kritéria             

……………………….

Bodové ohodnocení

Věk dítěte – dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti - Statutární město Ostrava

dovršení 5 let věku

 do 31.8.2018

- děti s odloženou  

   škol. docházkou

 

 

- dovršení 4 let věku

 do 31.8.2018

 

- dovršení 3 let věku

do 31.8.2018

 

Povinné předškolní vzdělávání-

dítě bude vždy přijato bez ohledu na bodové hodnocení

 

10

 

 

10

 

 

 

Věk dítěte – dítě nemá trvalý pobyt ve spádové oblasti - Statutární město Ostrava

 

 

 

 

 

 

dovršení 5 let věku

 do 31.8.2018

- děti s odloženou  

   škol. docházkou

- dovršení 4 let věku

 do 31.8.2018

- dovršení 3 let věku

 do 31.8.2018

 

6

 

6

 

6

 

5

Sourozenec nemá trvalý pobyt  ve spádové oblasti- Statutární město Ostrava

-  sourozenec dovršil       

  3 let věku do 31.8.2018

7

 

 

 

*- děti, které nedovrší 3 let  věku do 31.8.2018

 

0

      *Děti,které dovrší 3 let věku do 31. 12. 2018, budou přijímány do naplnění stanového počtu děti na třídu dle vyhlášky 14/2005 Sb.,dle platných předpisů, popřípadě do naplnění kapacity  mateřské školy, chronologicky,dle data narození, od nejstarší po nejmladší.

 

Smyslem mateřské školy (dále jen MŠ)je poskytovat dětem vzdělávání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání.

 Při výjimečném přijetí dětí, které nedovrší tří let věku ani k 31. 12. 2018, bude postupováno individuálně, na základě celkového posouzení tělesného, rozumového a sociálního vývoje dítěte a vzájemné dohody se zákonným zástupcem dítěte, a to z toho důvodu, že mateřská škola v současné době při vysokém počtu dětí na jednotlivých třídách (25 dětí)nemá podmínky pro vzdělávání takto malých dětí, a tím by neplnila funkci předškolního vzdělávání ani nenaplňovala a neuspokojovala potřeby takto malých dětí.

 

2.6. Přijetí dítěte mladšího 5 let je podmíněno vyjádřenímlékaře na žádosti o pravidelném

      očkování dítěte nebo dokladem, že jedítě proti nákaze imunní, nebo že se nemůže očkování

      podrobit protrvalou kontraindikaci (§ 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

      ve zněnípozdějších předpisů).

    Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.

      Pokud je dítě diagnostikováno školským poradenským zařízení je  nutno doporučení  

      doložit!!!

 

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce – žadatel ve správním řízení do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti pod registračním číslem vývěskou na www.stránkách školy a dveřích MŠ

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.5.2018MŠ Čtyřlístek