¨
 

Mateřská škola Bohuslava Martinů

odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek, Ostrava-Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace
web.stránky ctyrlistekms.cz, e-mail: msmartinu@volny.cz

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

           Čj. MŠ/068/vl/2017

 

Ředitelka Mateřské školy Čtyřlístek, Ostrava – Poruba, Skautská 1082, příspěvkové organizace, se sídlem Skautská 1082/60, Poruba, 708 00 Ostrava, v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci 
a zaměstnanci Mateřské školy Čtyřlístek, Ostrava – Poruba, Skautská 1082,příspěvkové organizace.

 

Školní řád je závazný pro obě pracoviště Mateřské školy:

 1. Skautská 1082, Poruba, 708 00 Ostrava

                                                                  2. B. Martinů 718, Poruba, 708 00 Ostrava

 

Čl.I

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Záměrem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání 
a podporovat u dítěte přirozený rozvoj jeho talentu a nadání.

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání(dále jen „vzdělávání“)

·        podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

·        podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

·        podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

·        podporuje získávání základních životních hodnota mezilidských vztahů dítěte,

·        vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

·        napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

·        poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

·        vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 1. Mateřská škola na ulici Skautská je přijata do sítě programu “Škola podporující zdraví“

Vychází z práva každého dítěte na výchovu a vzdělávání. Je zaměřena na výchovu

předškolního dítěte ke zdravému způsobu života a k vytváření podmínek pro tělesnou,

duševní a společenskou pohodu.

Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení. Mateřská škola pracuje podle ŠVP “Ve Čtyřlístku hrajeme si, povídáme, dobrou pohodu tu máme.“

2. Mateřská škola na ul. Bohuslava Martinů plní cíle základního všeobecného vzdělávání.

Výchova a vzdělávání je založena na aktivní účasti dítěte, smyslovém a prožitkovém vnímání.

 Všechny činnosti v mateřské škole obsahují prvky hry a tvořivosti.

  Pracuje podle ŠVP„Svět plný kouzel a tajemství.“

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen vyhláška o MŠ),v platném znění.

 

2. Dítě,přijaté k předškolnímu vzdělávání má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem., např.

·        aby mu společností byla poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky a psychicky zranit),

·        být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo

na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),

·        na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho,kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku),

·        být respektováno jako jedinec s možností rozvoje,který si chce potvrzovat svoji identitu, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo si hrát, právo na soukromí,

·        rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,

·        být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Zákonný zástupce dítěte má právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy, týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte, přispívat svými nápady a náměty,
 • na informace a poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte,

·        po domluvě s ředitelkou nebo učitelkou být přítomen vzdělávacím činnostem svého dítěte

za dodržení příslušných hygienických podmínek,

·        jednat s kompetentním zaměstnancem MŠ o všech záležitostech souvisejících se vzděláváním a péči o dítě na předem domluvené schůzce, obrátit se v případě potřeby na ředitelku školy,

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
  • být dostatečně a pravidelně informován o dění v MŠ (tabule, nástěnky školy, třídní schůzky, školní časopis, webové stránky školy) a spolurozhodovat při plánování programu MŠ, nahlížet do ŠVP,

  ·        pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte z MŠ za dodržení předem stanovených podmínek školy,

  ·        získat informace dle zákona č.106/1999 Sb., v platném znění o svobodném přístupu 

  k informacím.

  • zapojit se do činnosti spolku příznivců MŠ a zde předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních zákonných zástupců a dětí,
  • vyjádřit jakékoli připomínky a náměty k provozu MŠ, ŠVP, pedagogům MŠ, kteří zajistí bezodkladné předání informací ředitelce MŠ.

   

   

   

  4.  Zákonný zástupce dítěte má povinnost:

  • přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
  • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
  • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání dítěte,
  • informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
  • oznamovat škole údaje vedené ve školní matrice podle § 28, odst.  2 a 3 školského zákona 
   a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a také změny v těchto údajích / změna pojišťovny, telefonního spojení apod./,
  • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné,
  • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházející

  do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí zásady společenského a kulturního soužití v MŠ (osobní příklad, vzájemné pozdravení, úcta,respekt, slušnost, ohleduplnost, kultura mluvního projevu, názorová snášenlivost),

  • další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto řádu.

   

  5. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy:

  • Rodiče mají možnost denně krátce hovořit s učitelkami na třídách v ranních hodinách do 8,15 hodin nebo odpoledne od 15,00 hodin, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí. Rodiče mají možnost vyžádat si delší konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy

  po předchozí domluvě termínu.

  • Poradenská setkání nabízíme rodičům dle jejich zájmu a potřeb.
  • Individuální konzultační pohovory mohou probíhat kdykoliv po skončení přímé vzdělávací práce pedagogů u dětí: 13,00- 14,00 hodin, 15,30- 16,30 hodin.

  Tak lze využít společných „Akcí pro rodiče a děti“, kde je dostatek času k diskusím.

  • Osobní jednání s ředitelkou / budova Skautská 1082/ a zástupkyní / budova B. Martinů 718/ lze sjednat předem také v době od 10,00- 12,00 hodin.
  • Vzdělávání v naši MŠ se zakládá na vzájemné úctě, respektu, názorové snášenlivosti, solidaritě a důstojnosti všech účastníků vzdělávání i zaměstnanců školy.
  • Zákonní zástupci berou na vědomí skutečnost, že učitelky, pověření správní zaměstnanci, musí být v případech dodržování nezbytné hygieny k dětem kontaktní (WC, sprchování při nenadálých střevních potížích aj.)   
  • Nevhodné chování namířené vůči pracovníkům školy může být považováno za závažný způsob narušení provozu školy.
  • Stížnosti, oznámení a podněty k práci v MŠ dávejte do poštovní schránky nebo ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánům.

   

   

  Čl. II

  Provoz a vnitřní režim školy

  1. Provoz mateřské školy

  • Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem.
  • Provoz MŠ: pondělí – pátek: 6,00 – 16,30 hodin.
  • Kapacita mateřské školy je 206 dětí, v provozu jsou:

  -         4 věkově smíšené třídy naplněné nejvýše do počtu 26 dětí v jedné třídě-

                   budova MŠ Skautská 1082,

  -    4 věkově smíšené třídy naplněné nejvýše dopočtu 27 dětí v jedné třídě-

                 budova MŠ B. Martinů 718.

  Učitelka ve třídě zodpovídánejvýše za 28 dětí, při pobytu venku zodpovídá jedna

  učitelka maximálně za 20 dětí.Při zajišťování ostatních akcí v rámci školy určí

  ředitelka školy počet pracovníků,tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětí (směrnice č. 22)

   

  • V pondělí je nutno z důvodu normování stravy dovádět děti vždy do 8 hodin nebo alespoň do této doby dítě telefonicky nahlásit.

   

  1.1. Prázdninový provoz

  • Provoz MŠ bývá omezen nebo přerušen v červenci a srpnu, popřípadě v obou měsících.
  • Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka školy po dohodě

        se zřizovatelem a oznámí rodičům nejméně 2 měsíce předem.

  • V době uzavření MŠ lze přijmout dítě do jiné mateřské školy, a to po dohodě s ředitelkou náhradní mateřské školy, nejvýše na dobu, po kterou má naše mateřská škola přerušený provoz. V tomto případě vystaví ředitelka kmenové MŠ na žádost rodičů kopii lékařského potvrzení pro účely přijetí dítěte v náhradní MŠ na dobu určitou.
  • Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
  • Po dohodě s rodiči a zřizovatelem bývá provoz MŠ také zpravidla přerušen o vánočních prázdninách na dobu 3 - 5 dnů.

   

  2. Zabezpečení budovy MŠ a pravidla vstupu osob do MŠ

   

  • Budova MŠ  Skautská 1082 je z bezpečnostních důvodů po celý den uzavřena, tzn. také v době scházení a rozcházení dětí. Budova MŠ má bezpečnostní systém otevírání dveří s kamerovým systémem. Rodič-rodinný příslušník  tlačítkem na tablu u dveří zvolí třídu, kterou potřebuje a ze záznamu kamery, popřípadě  ohlášení jména dítěte mu budou dveře na signál otevřeny
  • Ostatní možné vstupy do budovy jsou uzamčeny. Boční vstup je určen zaměstnancům školní jídelny a dodavatelům, zadní vchod je určen vedoucí škol. jídelny, účetní a rodičům, kteří hradí stravné a předškolní vzdělávání.
  • Cizím osobám, které nejsou zaměstnanci mateřské školy, dětmi, zákonnými zástupci či osobami, pověřenými vyzvedáváním dětí nebo jinými osobami, určenými školní řádem 
   které nejsou předem ohlášeny, je vstup do budovy umožněn pouze za doprovodu správního zaměstnance. Po zazvonění,  odemčení, zjištění totožnosti a nahlášení důvodu návštěvy do MŠ je pověřený zaměstnanec doprovodí na místo návštěvy.
  • Ve zvláštních případech, např. Den otevřených dveří je veřejnosti zpřístupněn  vchod, který je monitorován a kontrolován pověřeným zaměstnancem.
  • Nepouštějte cizí osoby do budovy. Vyzvěte je, ať si zazvoní a ohlásí se. Důsledně kontrolujte, zda se za Vámi vstupní dveře dovřely úplně. BUĎTE VŠÍMAVÍ, CHRÁNÍTE TÍM SVÉ DĚTI!!!
  • Celý areál MŠ je oplocen a po ukončení provozu MŠ uzamčen.
  • Objekt mateřské školy, včetně školní zahrady je monitorován kamerovým systémem

  se záznamem.

   

  • Budova MŠ  Martinů 718 je z bezpečnostních důvodů po celý den uzavřena, tzn. také v době scházení a rozcházení dětí. Budova MŠ má bezpečnostní systém otevírání dveří s kamerovým systémem. Rodič-rodinný příslušník  tlačítkem u vchodových  dveří zvolí třídu a ze záznamu kamery, popřípadě  ohlášení jména dítěte mu budou dveře na signál otevřeny. Zadní vchod MŠ slouží pouze pro zaměstnance mateřské školy a pro vstup do budovy pro děti v době pobytu venku na zahradě MŠ.

   

   

  3. Organizace scházení a rozcházení dětí

               MŠ Skautská 1082

  • Všechny děti se scházejí od 6,00 do 7,15 – 7,30 hodin ve třídě Srdíčko v 1. patře (dle rozpisu služeb pedagogů).
  • Od 7,15 /30/ – 8,30 hodin se pak scházejí na svých kmenových třídách (informace na stromečku mezi poschodím)
  • Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv, dle potřeby rodiny, pokud nebude narušena činnost dětí ve třídě. Dítě však musí být předem nahlášené na stravování (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou).
  • Děti s polodenní docházkou si zákonní zástupci vyzvedávají po obědě v době

  od 12,15 do12,30 hodin.

  • Děti s celodenní docházkou si zákonní zástupci vyzvedávají v době od 14,45 do 16,30 hodin.
  • Od cca 15,00 – do 16,30 hodin (dle rozpisu služeb pedagogů a organizace odpoledních kroužků) se děti  rozcházejí ve třídě  Lentilky v 1.patře. Pouze třídy Sluníčko a Krteček  z důvodu klidnějšího rozcházení a zajištění  bezpečnosti dětí,  přechází v 15,00 hodin  buď do třídy Sluníčko nebo Krteček ( dle rozpisu pedagogu) a odtud v 15,30 hodin se zbývajícími dětmi do  třídy Lentilky v 1. patře, kde je provoz MŠ ukončen.
  • Upřesnění času rozcházení jednotlivých tříd a rozpis kroužků je zveřejněn aktuálně na stromečku mezi poschodím
  • Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, informace

        o umístění dětí je zveřejněna opět na stromečku mezi poschodím a na hlavních vchodových     

        dveřích

      

  • Odpolední kroužky probíhají ve třídě Srdíčko

   

               MŠ B. Martinů 718

  • Všechny děti se scházejí od 6,00 do 7,00 hodin ve třídě Motýlci v přízemí levý vchod MŠ. Děti z tříd Koťátka a Sluníčka se zákonným zástupcem procházejí  budovou školy přes spodní třídy do šaten, kde své děti převléknou a přivedou zpět do třídy Motýlci, kde dítě bude předáno pedagogům.
  • Od 7,00 se otvírá pravý vchod MŠ. Od 7,00/30/ – 8,15 hodin se pak scházejí na svých kmenových třídách.
  • Po předchozí dohodě s učitelkou lze přivádět dítě do MŠ kdykoliv, dle potřeby rodiny, pokud nebude narušena činnost dětí ve třídě. Dítě však musí být předem nahlášené na stravování (netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou).
  • Děti s polodenní docházkou si zákonní zástupci vyzvedávají po obědě v době

  od 12,00 do 12,30 hodin.

  • Děti s celodenní docházkou si zákonní zástupci vyzvedávají v době od 14,30 do 16,30 hodin.
  • Od cca 15,00/30 – do 16,00 hodin (dle rozpisu služeb pedagogů a organizace odpoledních kroužků) se děti  rozcházejí ve třídách Sluníčka (pravý vchod) a Motýlci (levý vchod). Od 16. 00 hod je otevřen pouze levý vchod MŠ  třída Motýlci.
  • Upřesnění času rozcházení jednotlivých tříd a rozpis kroužků je zveřejněn aktuálně na nástěnkách v šatnách tříd nebo na hlavních dveří mateřské školy.
  • Pokud je z provozních důvodů nutno zavřít odpoledne některou třídu, informace

        o umístění dětí je zveřejněna na ná stěnce v šatně příslušné třídy a na hlavních vchodových            

        dveřích

  • Odpolední kroužky probíhají ve třídě Koťátka

   

  4. Podmínky pro omlouvání dětí v mateřské škole

              MŠ Skautská

  • Každá nepřítomnost dítěte v mateřské škole musí být včas a řádně omluvena zákonným zástupcem.
  • Předem známou nepřítomnost dítěte, nepřítomnost pro onemocnění nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole těmito možnými způsoby:

  a) osobně u třídních učitelek

  b) telefonicky na čísle 599 527 367

              c) e mailem msskautska@volny.czjidelnaskautska@centrum.cz

            

              MŠ B. Martinů718

  • Každá nepřítomnost dítěte v mateřské škole musí být včas a řádně omluvena zákonným zástupcem.
  • Předem známou nepřítomnost dítěte, nepřítomnost pro onemocnění nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole těmito možnými způsoby:

  a) osobně u třídních učitelek

  b) telefonicky na čísle 599 527 366, 775 562 583

              c) e mailem msmartinu@volny.czjidelnaskautska@centrum.cz

  • Ředitelka školy může dle zákona č. 561/204 Sb., § 35 odst. 1a) ukončit docházku dítěte do mateřské školy, pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny.
  • Podmínky pro omlouvání a uvolňování dětí plnící povinné předškolní vzdělávání jsou upraveny v čl. III tohoto školního řádu. 
  • Podmínky pro přihlašování a odhlašování stravy dítěte jsou uvedeny v bodu 12, čl. II tohoto školního řádu.

   

  5. Předávání a propouštění dětí

  • Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce ve třídě!

  Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by MŠ nenesla odpovědnost za bezpečnost dítěte až do jeho příchodu do třídy.

  • Rodiče jsou zodpovědní za to, že předávají dítě zdravé. Při předávání informují učitelku

  o zdravotním stavu dítěte.

  • Rodiče mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu, případně sourozence (formuláře u třídních učitelek). Bez písemného zplnomocnění učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům!!! Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte!
  • Rodiče jsou povinni dítě vyzvednout a opustit budovu včas, tj. do 16,30 hodin.
  • V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za závažné narušování provozu školy.
  • Pokud si rodič nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a:

  a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

  b) informuje telefonicky ředitelku školy

  c) pokud si rodič nevyzvedne dítě do 17.00 hod., kontaktuje učitelka prostřednictvím Policie

      ČR orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona

      č. 359/1999Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

  d) poté bude dítě předáno prostřednictvím Policie ČR pracovnici oddělení sociálně právní

     ochrany dětí a o tomto opatření bude rodič informován oznámením na dveřích MŠ

     s udáním telefonního čísla na toto oddělení a času odvozu dítěte,

  e) úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola

      vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

   

  6. Oblečení a obutí dětí

  • Rodiče vodí děti do MŠ čisté, vhodně a přiměřeně počasí oblečené a obuté.
  • Všechny věci musí být zřetelně podepsány a uloženy na vyhrazeném místě - v šatnovém bloku.
  • Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na vyhrazeném místě, škola neručí.
  • Dítě do MŠ potřebuje: papuče – ne pantofle nebo crocsy, pohodlný oděv do třídy, starší oděv nebo sportovní oblečení a obuv na pobyt venku /dle počasí /, oděv na cvičení /kraťasy a tričko/, celé náhradní oblečení, pyžamo, pláštěnku, jakoukoliv fotografii dítěte.

  ·        Co do mateřské školy nepatří

  ·        peníze

  ·        cenné předměty, řetízky

  ·        ostré předměty (např. nože, špendlíky)

  ·        nebezpečné a drahé hračky

  ·        žvýkačky

   

  Pobyt venku

  Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

  Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečistěné ovzduší nebo teplota pod  – 10 stupňů,stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

   

  7. Rodiče jako partneři MŠ

  • Nově přijatým dětem je umožněna postupná individuální adaptace na nové prostředí MŠ. Rodiče se mohou s třídními učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu a účastnit se vzdělávací práce s dětmi.
  • Rodiče jsou vítanými partnery ve třídě svého dítěte i během celého školního roku, mají možnost po dohodě s učitelkou vstupovat do třídy, zapojovat se do činností s dětmi, nahlížet  do výtvarných složek a grafických záznamů,  na požádání do diagnostického listu dítěte, konzultovat jakékoliv přání a dotazy s třídní učitelkou.
  • Rodiče jsou s předstihem informováni o připravovaných akcích školy, a to na informačních tabulích na chodbách MŠ a v šatnách dětí a také prostřednictvím webových stránek školy www.ctyrlistekms.cz a www.bmartinums.cz  
  • Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat informační tabule a nástěnky.

   

  8. Podmínky k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května.
  • Přesný termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující  školní rok stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem.
  • O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, vývěsek, webových stránek školy a v tisku Porubská radnice informuje.
  • Na základě písemné žádosti zákonného zástupce rozhodne ředitelka MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a dle §165 a § 34 školského zákona vydá „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“.
  • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na vstupních dveřích mateřské školy po dobu 15 dnů,

  pod přiděleným registračním číslem, které bude přiděleno dítěti v den zápisu.

  • Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň s nimi dohodne způsob a rozsah jeho stravování.
  • O přijetí dítěte (dle § 16 odst. 9 školského zákona) s mentálním, tělesným, zrakovým nebo

        sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami

              chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitelka MŠ

  na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího

  lékaře.

  • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou v písemné 

              podobě.

  • Žádost o přijetí mohou rodiče podat i v průběhu školního roku, pokud to kapacita mateřské školy umožňuje. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.
  • Ředitelka MŠ může také rozhodnout o stanovení zkušebního pobytu dítěte, nejvýše

        na dobu tří měsíců.

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je  před zápisem ke stažení na www.ctyrlistekms.cz, v sekci zápis, v průběhu roku v MŠ u ředitelky školy

   

  Obecná kritéria přijímání dětí do MŠ:

  • Do MŠ se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však děti od 2 let.
  • S účinností od 1. 9. 2017 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  • S účinností od 1. 9. 2018 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího  roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  • S účinností od 1. 9. 2020 se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého  roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

  ·        Dle obecně závazné vyhlášky č.7/2017 o školském obvodu mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů statutárního města Ostravy, ze dne 5. 4. 2017, se stanovuje, že školským obvodem všech mateřských škol zřízených rozhodnutím zastupitelstev městských obvodů je území Statutárního města Ostrava.

  • Pokud počet přihlášených dětí překročí počet volných míst v jednotlivých třídách MŠ, vychází ředitelka při přijímání dětí z předem stanovených kritérií.
  • Konkrétní kritéria pro přijímání dětí a další podrobnosti průběhu přijímacího řízení upravuje směrnice, se kterou jsou rodiče seznámeni u zápisu a prostřednictvím webových stránek školy před zápisem dítěte do MŠ.
  • Přijetí je podmíněno: vyjádřením lékaře na žádosti – o pravidelném očkování dítěte nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví) a výše uvedenými podmínkami.

  Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   

  9. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

  • Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.
  • Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.
  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

   

  10. Ukončení předškolního vzdělávání

  Ředitelka MŠ může po předchozímupozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončenípředškolního vzdělávání, dle § 35 školského zákona, v těchto případech:

  • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání

  po dobu delšínež 2 týdny,

  • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ (v rámci školního řádu),
  • dítěti je stanoven zkušební pobyt v MŠ a v jeho průběhu lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte,
  • zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou MŠ, případně vedoucí školní jídelny jiný termín úhrady.

   

  Pokud rodiče chtějí ukončit docházku dítěte do MŠ, oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce MŠ na formuláři, který obdrží.

  S vedoucí jídelny dohodnouodhlášení stravného, případně vrácení přeplatku.

   

  Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   

  11. Úplata za předškolní vzdělávání

  • Výše základní částky je stanovena vždy na období jednoho školního roku, a to tak, aby nepřesáhla 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
  • Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte, které je přijato k celodenní docházce, činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018 - viz. vnitřní směrnice  č.13 o stanovení  úplaty za vzdělávání v MŠ
  • Splatnost úplaty je vždy do 15 dne stávajícího měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

  ·        Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

   

  Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
   (§4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.366/2011 Sb.),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

   

  pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (viz. vnitřnísměrnice č. 13 o stanovení  úplaty zavzdělávání v MŠ.

  Osvobození bude provedeno na základě doloženého originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu práce – kontaktního pracoviště o přiznání výše uvedených dávek nebo příspěvku na péči a písemné žádosti zákonného zástupce. Žádost jek dispozici u ředitelky, zástupkyně MŠ,  a vedoucí ŠJ

   

  Snížení úplaty: 

  • Pouze v případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte ze zdravotních důvodů (lázně), kdy dítě nepobývá v MŠ ani jeden den v měsíci, může ředitelka snížit základní částku až na polovinu (žádost musí být do MŠ doručena nejpozději do 5 dne následujícího měsíce).
  • V tomto případě dlouhodobé nepřítomnosti doloží rodič potvrzení lékaře.

  O snížení rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a požadovaných náležitostí (tiskopisy rodiče mohou vyžádat u ředitelky nebo zástupkyně MŠ). Dokud však nebude rozhodnuto o snížení, musí být úplata uhrazena.

   

   12. Stravování dětí, odhlašování a přihlašování stravy dětí

  • Školní stravování je zabezpečováno vlastním zařízením školního stravování – školní jídelny

  v budově MŠ Skautská1082, do MŠ B. Martinů se strava z jídelny dováží.

  • Stravování dětí se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, výživovými normami pro stravování dětí a zásadami zdravé výživy.
  • Stravné se hradí nejpozději do 15. dne daného měsíce nebo 5. den po nástupu dítěte  do MŠ (u nově přijatých dětí)
  • Doporučujeme zadat trvalý příkaz k převodu finančních prostředků

  Na 15 den v měsíci.

  • Číslo účtu: 245349198/0300

                          

  • Rodič je povinen si včas zajistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržet!
  • Výše stravného ve věkové kategorii do 6 let na 1 dítě a 1 den:

                                           přesnídávka…………………………..... 9,00 Kč

                                           přesnídávka + oběd…………………23,00 Kč

                                           přesnídávka+ oběd + svačina .29,00 Kč.

  • Výše stravného ve věkové kategorii 7 let na 1 dítě a 1 den:

                                          přesnídávka…………………………  9,00 Kč

                                           přesnídávka +oběd…………………25,00 Kč

                                  přesnídávka+ oběd + svačina ……..    31,00Kč.                          

  • Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu jednoho školního roku, podle 

        dosaženého příslušného věku /vyhl. č.107/2005 Sb. o školním stravování /.

  • Orientační doby podávání jídel:       

  MŠ Skautská                                     ranní přesnídávka         8,45– 9,15 hodin,               

  oběd                           11,45 – 12,15 hodin,

  odpolední svačina      14,30 – 14,45hodin.

  MŠ B. Martinů718                            rannípřesnídávka         8,45 – 9,15 hodin,               

  oběd                           11,30 – 12,00 hodin,

                                                                        odpolední svačina      14,15 – 14,30 hodin.

  • Pitný režim: děti mají k dispozici tekutiny celý denDěti používají nápoje v průběhu

              celého pobytu v mateřské školei v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu

              žízně.

  • Jídelníček: je vyvěšen na nástěnce při vstupu do MŠ a  na webových stránkách školy www.ctyrlistekms.cz a www.bmartinums.cz , sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin.

  MŠ Skautská

  • Odhlašování stravy- nejpozději do 12:30 předcházejícího dne,

  v pondělí vždy do 8 hodin. Omlouvat a odhlašovat děti lze osobně u třídních učitelek,telefonicky na čísle 599 527 367,775 562 581 nebo emailem: jidelnaskautska@centrum.cz

  • Přihlašování stravy – po nemoci a nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné opět dítě přihlásit

  na stravování,taktéž nejpozději do 12:00 hod. předešlého dne.

  • V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu pouze v prvý den nemoci. Rodiče si mohou vyzvednout oběd od 11:30 do 12:30 hodin ve školní jídelně

        do čistých jídlonosičů. Strava v jídlonosičích je určena pro přímou spotřebu, proto ji

        nelze uchovávat. /Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob/.

      

   

   

   

  MŠ B. Martinů

  • Odhlašování stravy- nejpozději do 12:30 předcházejícího dne,

  v pondělí vždy do 8 hodin. Omlouvat a odhlašovat děti lze osobně u třídních učitelek,telefonicky na čísle 599 527 367,775 562 581 nebo emailem:jidelnaskautska@centrum.cz

  • Přihlašování stravy – po nemoci a nepřítomnosti dítěte v MŠ je nutné opět dítě přihlásit

  na stravování,taktéž nejpozději do 12:00 hod. předešlého dne.

  • V případě náhlého onemocnění dítěte je možno vydat stravu pouze v prvý den nemoci. Rodiče si mohou vyzvednout oběd od 11:30 do 12:00 hodin ve své třídě

        do čistých jídlonosičů. Stravav jídlonosičích je určena pro přímou spotřebu, proto ji

        nelze uchovávat. /Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob/.

   

        Pokud si rodiče oběd nevyzvednou, bude porcerozdána ostatním dětem, ale účtována

        neodhlášenému dítěti. V ostatní dnynemoci a nepřítomnosti nemá dítě na oběd nárok.    

       Pokud zákonný zástupce stravu na další dny nepřítomnosti neodhlásí, budou mu

       k základní ceně za den připočítány režijní náklady.

  • Vyúčtování stravného placeného zálohově z běžného účtu se provádí 1x ročně k datu 31.8.
  • Ke stravnému se připočítává úplata za předškolní vzdělávání a hradí se v jedné částce 
   a na stejné číslo účtu.

   

         Dietní stravování:

  • Školní jídelna MŠ v současné době dietní stravování neposkytuje

   

   

  Čl. III

  Povinnost předškolního vzdělávání

   

  1. Povinné předškolní vzdělávání a způsob plnění:

  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
  • Zákonný zástupce se dopustí přestupku, pokud dítě nepřihlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. Za přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.
  • Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle odstavce 3. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
  • Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní

        občany České republiky (ČR), kteřípobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany

  jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,

              na jiné cizince oprávněné pobývat  v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

  na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

  • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

   

   

   

  2. Povinné předškolní vzdělávání a docházka do MŠ:

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
  • Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně.
  • Ředitelka mateřské školy stanovuje:

  začátek povinného předškolního vzdělávání:8,00 hodin ráno

  rozsah povinného předškolního vzdělávání:8,00 – 12,00 hodin

  • Dítě s povinnou předškolní docházkou má však právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, bez omezení na 4 hodiny denně.
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.(www.msmt.cz)

   

  Organizace školního roku 2017/2018  v základních školách, středních školách:

  Výňatek z vyhlášky

  Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách,  v pondělí 4. září 2017 a ukončeno v pátek 29. června 2018.

   

  Období

  Popis

  1. pololetí

  4. 9. 2017 (Po)

  zahájení školního roku

  26. - 27. 10. 2017 (Čt - Pá)

  podzimní prázdniny

  23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (So - Út)

  vánoční prázdniny

  2. pololetí

  2. 2. 2018 (Út)

  pololetní prázdniny

  12. 3. - 18. 3. 2018 (Po - Ne)

  jarní prázdniny

  Ostrava-město

  29. - 30. 3. 2018 (Čt, Pá)

  velikonoční prázdniny

  29. 6. 2018 (Pá)

  ukončení školního roku

  2. 7. – 31. 8. 2018 (Po, Pá)

  hlavní prázdniny

  Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2019.

  Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

  3. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

   

  a)individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní  docházky dítěte do mateřské školy,

  b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

  c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                              

  • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

   

   

  3.1 Individuální vzdělávání

   

  • Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě

  v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno.

  • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
  • V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
  • Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

  b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

  c) důvody proindividuální vzdělávání dítěte

              Formulář je možno vyzvednoutu ředitelky, zástupkyně MŠ

   

  3.1.1. Způsob atermíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů dětí individuálně

            vzdělávaných

  • Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.
  • Tyto oblasti vychází z těchto platných dokumentů:

  Rámcovývzdělávací program pro předškolní vzdělávání (www.msmt.cz),

  Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (www.msmt.cz),

  Konkretizované očekávané výstupy RVP PV(www.msmt.cz),

  Školní vzdělávací program MŠ Skautské „Ve Čtyřlístku hrajeme si, povídáme, dobrou pohodu tu máme“ MŠ B. Martinů“ Svět plný kouzel a tajemství“ (k dispozici v MŠ)

  • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
  • Možné způsoby a formy ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů dětí individuálně vzdělávaných: rozhovor s dítětem, didaktické hry, portfolio dítěte - pracovní listy, kresby, obrázky, pozorování dítěte ve třídě MŠ, do které se na určitou dobu začlení apod.
  • Ředitelka školy stanovuje termíny ověření úrovně osvojených výstupů v jednotlivých oblastech: vždy na  třetí pondělí v měsíci listopadu a náhradní termín na první pondělí v měsíci prosinci od 8,00 do 10.00 hodin na pracovišti MŠ Skautská 1082. Konkrétní informace budou zákonným zástupcům sděleny individuálně.
  • Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.
  • Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.
  • Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

   

   

  4.  Povinné předškolní vzdělávání a podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání

       jejichne účasti     

  • U povinného předškolního vzdělávání nelze docházku dítěte do mateřské školy ukončit, proto jsou zákonní zástupci povinni každou nepřítomnost dítěte včas a řádně omluvit.

   

  4.1 Podmínky pro omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou  (nenadálá absence)

  • Pokud se dítě nemůže zúčastnit povinného předškolního vzdělávání, jeho nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci pokud možno ihned nejpozději však do 3 kalendářního dne těmito možnými způsoby:

  a) osobně u třídních učitelek

  b) telefonicky na čísle 599 527 367 : MŠ Skautská,

                                      599 527366: MŠB. Martinů

  c) SMS  na čísle 775 562 581 : MŠSkautská,

                             775 562 583: MŠ B.Martinů

  d) e mailem: msskautska@volny.czMŠ Skautská,

                       msmartinu@volny.czMŠ B. Martinů

  • Po návratu dítěte do mateřské školy musí být takto oznámená absence omluvena písemně v omluvném listu s uvedením důvodu absence a podpisem zákonného zástupce (lze vyplnit přímo u třídní učitelky).

   

  4.2 Podmínky pro uvolňování dětí s povinnou předškolní docházkou (předem známá absence)         

   

  • Na základě předem předložené písemné žádosti zákonného zástupce a předem známých důvodů (např. pobyt na horách, dovolená rodičů, ozdravný pobyt, pobyt v lázních…) může škola uvolnit dítě z předškolního vzdělávání na určitou dobu.
  • Do pěti  kalendářních dnů uvolňuje třídní učitelka na omluvném listu, při uvolnění na dobu delší pěti dnů podávají rodiče žádost ředitelce školy nebo statutární zástupkyni ředitelky, která své stanovisko na žádosti potvrdí.
  • Formulář „Žádost o uvolnění dítěte“ je k dispozici u třídních učitelek, ředitelky, zástupkyně a na web. stránkách školy

   

  4.3 Pravidla dokládání důvodů nepřítomnosti dětí a řešení neomluvenéabsence dětí u dětí

       s povinnou předškolní docházkou

  • Třídní učitelka eviduje docházku dětí ve své třídě.
  • O podezření na neomluvenou absenci dítěte bude zákonný zástupce informován třídní učitelkou.
  • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
  • V případě neomluvené absence vyzve ředitelka MŠ zákonného zástupce k účasti na projednání této záležitosti do mateřské školy a zároveň ho písemně vyzve k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen tyto důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.
  • Pokud není absence dítěte ani po této lhůtě řádně omluvena v omluvném listu dítěte, bude v pedagogické dokumentaci evidována jako neomluvená.
  • Při pokračující nepřítomnosti dítěte v MŠ a neomluvené absenci spolupracuje ředitelka MŠ s orgánem sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD). (§ 34a odst. 4).
  • Zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání se zákonný zástupce dopouští přestupku podle § 182a školského zákona.  Čl. IV

  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

  • Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Při předávání informuje zákonný zástupce učitelku o zdravotním stavu dítěte, případně upozorní na potíže. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí!
  • Onemocní-li dítě během dne v MŠ, jsou zákonní zástupci okamžitě telefonicky kontaktováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Do doby předání dítěte zákonným zástupcům je toto dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem) odděleno od ostatních dětí a zajištěn dohled dospělé osoby.
  • Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině,  

        veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení infekčního onemocnění, v případě našich  

        pochybností přijímámedítě do MŠ s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho

        uzdravení, v zájmu zdraví ostatních dětí.

  ·        Zákonný zástupce je povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte v souladu se zákonem

  č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 55-57, v platném znění.Ředitelka školy dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 30 odst. 1 písmena c) stanovuje v tomto školním řádu opatření při výskytu pedikulózy v tomto znění: zákonný zástupce dítěte je povinen sledovat  výskyt vší a při zaznamenání výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení svého dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem.

  • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu vzdělávací práce s dětmi učitelky MŠ, a to od doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zákonnému zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.
  • Všichni zaměstnanci se řídí vnitřní směrnicí MŠ, která stanoví konkrétní  postupy vedoucí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, se kterou byli prokazatelně seznámeni.

  ·        Zřizovatel mateřské školy SMO – městský obvod Poruba,Klimkovická 55/28,

  Ostrava-Porubajako pojistník uzavřel pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s.,

  o pojištění majetku a odpovědnosti, jejíž součástí je škodové pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku škody na zdraví v době pobytu dítěte v MŠ nebo v přímé souvislosti 
  s ním. Způsob a rozsah náhrady škody projedná škola se zákonnými zástupci dítěte.

   

  2. Podávání léků dětem v mateřské škole:

  ·        Povinností pedagogických pracovníků není podávání jakýchkoliv léků s výjimkou toho, kdyby dítěti hrozila vážná újma na zdraví (úkon v rámci poskytování první pomoci).

  ·        Pedagogové školy nebudou podávat dětem žádné léky, kapky, vitamíny, mastě. V závažných případech povolí ředitelka školy podání léku pouze za předpokladu, že obdrží od zákonných zástupců písemný souhlas a dále písemné vyjádření dětského lékaře,jak a kdy a při jakých projevech nemoci lék v mateřské škole podat a toto umožní provoz školy.  Lék si přináší zákonný zástupce v originálním balení a popiskou jména dítěte každý den při příchodu dítěte do MŠ a odnáší si ho při odchodu domů z důvodu možnosti špatného skladování, uložení nebo podání neoprávněnou osobou. 

   

  3. Cílem MŠ jakoprevence předcházení vzniku sociálně patologických jevů  je:

  ·  položení základů ke zdravému způsobu života azákladům celoživotního vzdělávání

       všem dětem na základě jejich možností,zájmů a potřeb,

  ·    vytváření vědomostí a praktických dovedností chránící zdraví nenásilnou formou a přiměřeně      k věku a schopnostem dětí – voda,nealkoholické  a alkoholické nápoje,pochopení existence různých rostlin, látek, které mohou být škodlivé,  co jsou drogy, co jsou léky, škodlivé účinky kouření, alkoholismu, virtuální závislosti (počítače, televize, video) zásady bezpečnosti silničního provozu, nebezpečí ohně a požáru, vandalismu a jiných forem rizikového chování

  ·    vedení dětí správným sociálním směrem k prevenci šikany,

  ·     rozvíjení samostatných a zdravě sebevědomýchděti cestou přirozené výchovy,

  ·     prožitkovým učením a osobní zkušeností osvojeníschopností dětí rozhodovat se, volit

             z více alternativ, nést za svouvolbu zodpovědnost a poznávat její důsledky,

  • spolupráce se zákonnými zástupci s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch  dětí, 

   

   

   

  4. V areálu MŠ (ve vnitřních i vnějších prostorách) je zakázáno:

  • kouření,
  • vodění a volné pobíhání psů,
  • konzumace, držení, šíření a užívání návykových a omamných látek,
  • jízda na kolečkových bruslích, koloběžkách, kolech a jízda po zábradlí (v budově MŠ),
  • používání vlastních a nepovolených elektrických spotřebičů,
  • odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena,
  • zdržování se na školní zahradě po zavírací době MŠ.

   

  5. Rozdělávání ohně:

   

  Ředitelka,zástupkyně školy  je povinna nahlásit rozdělávání ohně HPS

  ·        rozdělávání ohně pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu broučkiáda, rozloučení s předškoláky apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí,

  ·        jen na místech určených pro rozdělávání ohně,

  ·        v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně,

  ·        zákonný zástupce zajišťuje, aby se  jeho dítě pohybovalo v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru

  ·        po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně.

   

   

   

  Čl. V

   

  Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy

  • Děti jsou poučeny o chování v mateřské škole a zacházení s majetkem. Na začátku školního roku si spolu s učitelkou vytvoří pravidla třídy a snaží se je dodržovat. Jsou vedeny k tomu, aby zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami 
   a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

  ·        Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženyna vyhrazených místech, mateřská škola neručí.

  ·        Za ztrátu cenných předmětů (řetízky, prstýnky) a donesené hračky dětí škola neručí. Rovněž neručí za přivezená kola, koloběžky,boby, sáně, kočárky, které jsou volně uložené v prostorách školy. Proto upozorňujeme zákonné zástupce, že vnášení těchto předmětů je

        na vlastní riziko.

  • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
  • Pokud dojde k záměrnému ničení majetku školy ze strany rodičů, bude škola vyžadovat náhradu škody.

  ·        SMO – městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28,Ostrava-Poruba jako pojistník uzavřel pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a. s. o pojištění majetku a odpovědnosti, jejíž součástí je hromadné pojištění majetku příspěvkových organizací a škodové pojištění

  pro případ odcizení věci krádeží nebo loupeží.

   

  Čl. VI

   

  Závěrečná ustanovení

  ·        Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb.,zveřejňuje ředitelka školy tento školní řád následujícím způsobem: vyvěšením nainformativní nástěnky v přízemí obou budov mateřské školy a webovýchstránkách školy www.ctyrlistekms.cz

  ·        S obsahem Školního řádu seznamuje zákonnézástupce dětí na první třídní schůzce

  ·        Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při  jejich nástupu do práce. 

  ·        Změny ve školním řádu jsou prováděny formoučíslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

  ·        Školní řád projednala pedagogická rada dne 29. 8. 2017.

  ·        Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování jezávazné pro zákonné zástupce, děti a zaměstnance školy.

   

  ·        Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017 a je platný do vydání nového školního řádu.

   

   

   

  V Ostravě  dne 31.8. 2017                                           Marie Říhová, ředitelka MŠ