Mateřská škola Bohuslava Martinů
Odloučené pracoviště MŠ Čtyřlístek,
Ostrava-Poruba, Skautská 1082,
příspěvková organizace
webové stránky ctyrlistekms.cz

Úřední deska

 Identifikační údaje školy:       

Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava - Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace


Sídlo mateřské školy:           Skautská 1082/60, Poruba, 708 00 Ostrava             

Právní forma:                        příspěvková organizace

Pracoviště mateřské školy:   Mateřská škola na Skautské ulici

                                              Mateřská škola na ulici B. Martinů

IČ:                                         709 84 638

Ředitelka MŠ:                       Marie Říhová

Statutární zástupkyně:           Petra Jarolímová

(je na odloučeném pracovišti)

Kontaktní údaje MŠ MARTINŮ:

Telefonní spojení                     599 527 366, 775 562 583, 775 562 580

e-mail:                                     mssmartinu @volny.cz

www.stránky:                          bmartinums.cz

 

Zřizovatel:                              Statutární město Ostrava,

       Městský obvod Ostrava- Poruba,

                                               Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mateřská škola Čtyřlístek, Ostrava – Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace

Výroční zpráva o poskytnutí informací za kalendářní rok 2018

1.     Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

      Počet: 0

2.  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí.

     Počet: 0

3.  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí    

     povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které  

     povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto

     zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

     Počet: 0

4.  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence.

     Počet: 0

5.  Počet stížností podaných podle § 16a důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení.

     Počet: 0

6.  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

     Počet: 0

 

 

 

 

 

V Ostravě – Porubě dne  28. 2. 2019

Zpracovala  Marie Říhová, ředitelka školy